Levenscyclusanalyse (LCA)

LCA (levenscyclusanalyse) is een methode die de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart brengt. Een LCA bekijkt alle fasen in de levensloop van producten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de functie die het product moet vervullen in een bouwwerk. Een LCA beoordeelt de levensloopfasen van een product zoals productie, constructie en sloop. Kortom van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Ook het transport dat plaatsvindt tussen en in deze fasen (bijvoorbeeld transport naar de bouwplaats), wordt hierbij meegenomen.

Elke LCA bestaat uit de volgende drie stappen:

  1. doelbepaling; inventarisatie;
  2. karakteristiek (effectbeoordeling);
  3. interpretatie.

De uitkomst van een LCA is een milieuprofiel. Dit is een scorelijst van milieueffecten die inzicht geeft in de milieu-effecten die een belangrijke rol spelen in de levenscyclus. Door dit inzicht kunt u tijdig maatregelen treffen die zorgen voor een lagere milieu impact. Deze maatregelen kunt u vervolgens doorrekenen om te kijken of zij effectief zijn.

Zie voor meer informatie over de bepaling van milieuprestaties ook het Kennispaper: “Bepaling van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPG)”

Milieu Prestatie Berekening van Gebouwen (MPG)

MPG staat voor Milieu Prestatie Berekening van Gebouwen. De MPG is een berekening die de milieu-effecten weergeeft van de toegepaste materialen in een gebouw of bouwwerk (GWW). Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Zoals hierboven uitgelegd is de uitkomst van een LCA een milieuprofiel. Een milieuprofiel bestaat uit 11 losse milieu-effecten. Om de hanteerbaarheid te verbeteren, worden de effecten gewogen en uitgedrukt in één getal die de schaduwprijs wordt genoemd. Dit is een theoretische schatting van de kosten (per m2) die de overheid bereid is te maken om milieuschade te voorkomen. Dus hoe belangrijker de politiek een milieueffect vindt, des te groter is de weerfactor.

Conform het Bouwbesluit 2012 zal per 1 juli 2013 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke milieuprestatieberekening dient te voldoen aan de bij SBK gedeponeerde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’.

Meer informatie over de MPG:

Gids invoer gids milieuprestatie

 

MPG Rekeninstrumenten

De volgende tools kunnen toegepast worden om een MPG berekening uit te voeren: