MRPI

Stichting MRPI staat voor Milieu Relevante Product Informatie. MRPI is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het voormalige ministerie van VROM en het geeft een onafhankelijke en betrouwbare milieuprestatie. Het doel van de stichting is communicatie van objectieve kwantificeerbare milieu-informatie gebaseerd op de LCA-methodiek mogelijk te maken.

MPRI is: “getoetste informatie over de milieuaspecten van een bouwmateriaal, bouwproduct of bouwelement die op initiatief van de producent of diens vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de branchevereniging) via een milieugerichte levenscyclusanalyse is opgesteld”. Bron: MRPI

 

Het MRPI-blad

De Nederlandse overheid heeft sinds kort de milieuprestatie eis voor nieuwbouw > 100m opgenomen in het Bouwbesluit 2013. Vooralsnog is de eis nog niet gekwantificeerd in een getal. De verwachting is dat dit op termijn wel gaat gebeuren. De milieuprestatie word gemeten middels een levenscyclusanalyse-methode (LCA) Milieueffecten zoals energie­verbruik, grondstoffenverbruik, hoeveelheid afval die vrijkomt en CO2-uitstoot, emissie naar water, lucht en bodem, kunnen met een LCA in getallen worden uitgedrukt.

Om een LCA voor bouwproducten uit te kunnen voeren heeft MRPI een rekenmethode ontwikkeld waarmee een milieuprofiel van het betreffende product kan worden gemaakt. Doormiddel van het MRPI-blad kunnen toeleverende bedrijven aantonen wat de milieuprestatie is van hun product(en). Tevens worden deze gegevens opgenomen in de nationalemilieudatabase, die de basis vorm voor alle rekeninstrumenten voor duurzaam bouwen.

MRPI blad


Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van MRPI